Nieuws

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 1.000,- geschonken aan de speeltuin de Wielewaal in Gorssel voor een nieuw hekwerk rondom de speeltuin.

Kulturhus in Laren heeft € 1.000,- ontvangen voor een AED van Stichting Hulpfonds de Berkel.

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 800,- geschonken aan accordeonvereniging Concordia uit Lochem. Op 10 juni 2017 werd het 80 jarig bestaan van Concordia gevierd.  Mevrouw Kramer van Stichting Hulpfonds de Berkel ontvangt een bos bloemen als dankjewel voor de financiële bijdrage.

De skatebaan in Gorssel heeft de gift van Stichting Hulpfonds de Berkel gebruikt om nieuwe toestellen aan te schaffen.

Speeltuin de Noorderbleek in Lochem is op 11 augustus 2017 geopend door de wethouder van de gemeente Lochem, dhr. B. Groot Wesseldijk. Met een financiële bijdrage van             € 750,- werden er nieuwe speeltoestellen aangeschaft.

 

Verslag secretaris over het jaar 2022 STICHTING HULPFONDS (v/h Kruiswerk) “De Berkel”

Bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2022 kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Volgens het rooster zijn aftredend: mevr. Jansen en dhr. Truin. Ze zijn beiden herkiesbaar en geven aan door te willen gaan en worden herbenoemd.

Schenkingen:

 1. Stichting Podium Barchem € 2.000, – voor een verplaatsbaar podium
 2. Stuw in Eefde € 500, – voor een AED
 3. Vrienden van ’t Ruempol Laren € 1.500,- voor tuinmeubilair
 4. Buitenfilm Lochem € 500, – voor het vertonen van films in de buitenlucht
 5. Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth € 1.000, – voor een speel/ontmoetingsplek aan de Bremweg in Harfsen
 6. Historisch genootschap Lochem, Laren, Barchem € 750, – voor het verplaatsen van een fontein naar de Monuta aan de Zutphenseweg in Lochem
 7. Marga Klompé € 1.500,- voor een tovertafel voor ’t Talma in Laren
 8. Zorg en Welzijn Almen € 1.500, – voor sport en beweeg project
 9. AED Eefde-Gorssel € 500, – voor AED cursussen
 10. Garantstelling van € 500,- voor Revusical 2023 Laren

Afgewezen:

 1. Repair Club Lochem
 2. Buitenfilm Lochem 2023

Op 18 juni waren we bij de start van de 25e Hamac-run in Harfsen.

Op 25 juni hebben we de ingebruikname van het mobiele podium in Barchem bijgewoond.

Op 8 december hebben we de officiële ingebruikstelling van de Berkhemer fontein bij Monuta in Lochem bijgewoond.

 

Hennie Jansen-Hissink, secretaris

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022
 Rekening Begroting
BATEN
Gift 15,29 fortisclaim
Dividend 2.709,18
Rente 2022 0,23
Koersverlies B.B -41.542,86
Totaal inkomsten -38.818,16
Negatief resultaat 2022 51.831,03
 €  13.012,87
LASTEN
Bestuurskosten 540,00 600
Vergaderkosten 142,60 200
Bankkosten 1.601,70 1400
Stichtingskosten 204,40 200
Propaganda/representatie 774,17 400
Giften 9.750,00 14.452
€ 13.012,87 € 17.252
BALANS PER 31-12-2022
Effecten Beheerd beleggen 149822,06
Spaarrekening 0
Beleggersrekening 1590,89
Rekening-courant 6778,22
Vermogen per 1-1-2023 € 158.191,17
Lochem, januari 2023 A.K.