Nieuws

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 1.000,- geschonken aan de speeltuin de Wielewaal in Gorssel voor een nieuw hekwerk rondom de speeltuin.

Kulturhus in Laren heeft € 1.000,- ontvangen voor een AED van Stichting Hulpfonds de Berkel.

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 800,- geschonken aan accordeonvereniging Concordia uit Lochem. Op 10 juni 2017 werd het 80 jarig bestaan van Concordia gevierd.  Mevrouw Kramer van Stichting Hulpfonds de Berkel ontvangt een bos bloemen als dankjewel voor de financiële bijdrage.

De skatebaan in Gorssel heeft de gift van Stichting Hulpfonds de Berkel gebruikt om nieuwe toestellen aan te schaffen.

Speeltuin de Noorderbleek in Lochem is op 11 augustus 2017 geopend door de wethouder van de gemeente Lochem, dhr. B. Groot Wesseldijk. Met een financiële bijdrage van             € 750,- werden er nieuwe speeltoestellen aangeschaft.

 

 

Verslag secretaris over het jaar 2021 STICHTING HULPFONDS (v/h Kruiswerk) “De Berkel”

Bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 27 augustus 2021 kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Volgens het rooster zijn aftredend: mevr. Hissink en dhr. Saaltink. Ze zijn beiden niet herkiesbaar. Mevr. Hissink is vanaf de oprichting in 1994 betrokken geweest bij wat eerst een vereniging was, altijd als secretaris tot 2013. Daarna als bestuurslid. Zij wordt opgevolgd door dhr. H. Langeler uit Gorssel. Dhr. Saaltink is in 1998 in het bestuur gekomen en vanaf 2012 was hij voorzitter. Hij wordt opgevolgd door dhr. B. Hengeveld uit Barchem.

Schenkingen

  1. Zwembad Laren € 1.500,- voor kiosk
  2. Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth € 1.500,- voor een AED

Op 18 september hebben we de opening van het nieuwe clubgebouw van de Scouting IJsselgroep Gorssel bijgewoond.

I.v.m. Covid-19 zijn er weinig activiteiten georganiseerd.

Hennie Jansen-Hissink, secretaris

 

STICHTING HULPFONDS (V/H KRUISWERK) “DE BERKEL”

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

                                                            Rekening                               Begroting
BATEN

Gift
Dividend                                                € 2.267,20
Rente 2020                                                   € 0,07
Koerswinst B.B                                  € 29.358,86
Totaal inkomsten                                                           31.626,13
resultaat 2021                                        25.342,67

                                                           € 6.283,46

LASTEN
Bestuurskosten                                           540,00                                       600
Vergaderkosten                                           165,00                                       200
Bankkosten                                               1.569,43                                      1400
Stichtingskosten                                         272,07                                       200
Propaganda/representatie                       236,96                                       500
Giften                                                        3.500,00                                   13.961

                                                           € 6.283,46                             € 16.861

BALANS PER 31-12-2021
Effecten Beheerd beleggen                                           € 191.364,92
Spaarrekening                                                                    € 2.000,57
Beleggersrekening                                                             € 3.022,35
Rekening-courant                                                              € 1.426,36

Vermogen per 1-1-2022                                      € 197.814,20

 

Lochem, januari 2022 A.K.

Staat van baten en lasten 2021