Nieuws

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 1.000,- geschonken aan de speeltuin de Wielewaal in Gorssel voor een nieuw hekwerk rondom de speeltuin.

Kulturhus in Laren heeft € 1.000,- ontvangen voor een AED van Stichting Hulpfonds de Berkel.

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 800,- geschonken aan accordeonvereniging Concordia uit Lochem. Op 10 juni 2017 werd het 80 jarig bestaan van Concordia gevierd.  Mevrouw Kramer van Stichting Hulpfonds de Berkel ontvangt een bos bloemen als dankjewel voor de financiële bijdrage.

De skatebaan in Gorssel heeft de gift van Stichting Hulpfonds de Berkel gebruikt om nieuwe toestellen aan te schaffen.

Speeltuin de Noorderbleek in Lochem is op 11 augustus 2017 geopend door de wethouder van de gemeente Lochem, dhr. B. Groot Wesseldijk. Met een financiële bijdrage van             € 750,- werden er nieuwe speeltoestellen aangeschaft.

 

Verslag secretaris over het jaar 2020 STICHTING HULPFONDS (v/h Kruiswerk) “De Berkel”

 

Bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 6 maart 2020 kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Volgens het rooster zijn aftredend: mevr. Kramer en mevr. Van Zeijts. Ze zijn beiden herkiesbaar en worden herbenoemd.

 

Schenkingen

  1. AED Nettelhorst € 1.000,-
  2. Scouting Gorssel, € 1.500,- voor de verbouwing van clubhuis
  3. Klankbordgroep St. Josephschool, € 500,- voor speelwatervoorziening
  4. Stichting Welzijn Lochem, € 500,- eenzame inwoners van gemeente Lochem die wel een lichtpuntje kunnen gebruiken

 

 

 

Aanvragen die werden afgewezen zijn van:

*          VVV Lochem, ombouwen tot inspiratiepunt

*          Visiteclowns

 

 

I.v.m. Covid-19 hebben we geen enkele opening bijgewoond.

 

Hennie Jansen-Hissink, secretaris

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
 Rekening Begroting
BATEN
Gift Fortis 302,93
Dividend 610,36
Rente 2019 0,21
Koerswinst B.B -2.238,52
Totaal inkomsten -1.325,02
 Negatief resultaat 2020 6.705,32
5.380,30
LASTEN
Bestuurskosten 540,00 600
Vergaderkosten 108,85 200
Bankkosten 1.432,73 1100
Stichtingskosten 185,74 200
Propaganda/representatie 112,98 400
Giften 3.000,00 11.950
€ 5.380,30 € 14.450
BALANS PER 31-12-2020
Effecten Beheerd beleggen 162.014,06
Spaarrekening 6.000,30
Beleggersrekening 2.151,55
Rekening-courant 2.353,35
Vermogen per 1-1-2021 € 172.519,26
Lochem, januari 2021 A.K.