Nieuws

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 1.000,- geschonken aan de speeltuin de Wielewaal in Gorssel voor een nieuw hekwerk rondom de speeltuin.

Kulturhus in Laren heeft € 1.000,- ontvangen voor een AED van Stichting Hulpfonds de Berkel.

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 800,- geschonken aan accordeonvereniging Concordia uit Lochem. Op 10 juni 2017 werd het 80 jarig bestaan van Concordia gevierd.  Mevrouw Kramer van Stichting Hulpfonds de Berkel ontvangt een bos bloemen als dankjewel voor de financiële bijdrage.

De skatebaan in Gorssel heeft de gift van Stichting Hulpfonds de Berkel gebruikt om nieuwe toestellen aan te schaffen.

Speeltuin de Noorderbleek in Lochem is op 11 augustus 2017 geopend door de wethouder van de gemeente Lochem, dhr. B. Groot Wesseldijk. Met een financiële bijdrage van             € 750,- werden er nieuwe speeltoestellen aangeschaft.

 

Verslag secretaris over het jaar 2019 STICHTING HULPFONDS (v/h Kruiswerk) “De Berkel”

 

Bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 25 februari 2019 kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Volgens het rooster zijn aftredend: Dhr. Tijdeman en mevr. Jansen. Mw. Jansen is herkiesbaar en wordt herbenoemd. Dhr. Tijdeman heeft aangegeven te willen stoppen na 25 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan ruim 20 jaar als penningmeester. Dhr. J. Truin uit Almen neemt zijn plaats in.

 

Schenkingen

  1. Beweegtuin Harfsen € 1.500,-
  2. Dierenweide, Bargeweide, Eefde € 1.500,-
  3. Speeltuinvereniging de Korenkamp Epse € 1.500,-
  4. Hamacrun Harfsen 2019 € 500,-

Aanvragen die werden afgewezen zijn van:

*          Wakker Laorne hanging baskets dorp Laren

*          Good Goan Laren

 

Op 25 mei 2019 hebben we de opening van de pumptrackbaan in Laren bijgewoond.

De beweegtuin in Harfsen hebben we op 31 mei 2019 bekeken.

Op 22 juni hebben we de start bijgewoond van de Hamacrun in Harfsen.

De opening van de speeltuin de Korenkamp in Epse hebben we op 13 juli bijgewoond.

We zijn op 14 juli naar de Groen dag geweest bij de Bargeweide school in Eefde.

Op 9 november zijn we naar de vrijwilligers bijeenkomst van Stichting Welzijn Lochem geweest.

We zijn op 28 november naar de netwerkborrel van Stichting Welzijn Lochem geweest.

 

Hennie Jansen-Hissink, secretaris

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
 Rekening Begroting
BATEN
Gift
Dividend 1.049,05
Rente 2019 0,51
Koerswinst B.B 25.424,20
Totaal inkomsten 26.473,76
positief resultaat 2019 18.564,97
7.908,79
LASTEN
Bestuurskosten 560,74 600
Vergaderkosten 150,00 200
Bankkosten 1.464,51 1400
Stichtingskosten 215,74 200
Propaganda/representatie 517,80 400
Giften 5.000,00 13.920
€ 7.908,79 € 16.720
BALANS PER 31-12-2019
Effecten Beheerd beleggen 164.252,58
Spaarrekening 1.000,30
Beleggersrekening 2.132,48
Rekening-courant 1.225,87
Vermogen per 1-1-2020 € 168.611,23
Lochem, januari 2020 A.K.